Värdegrund - Järfälla kommun

7138

Vi värnar din integritet och dina personuppgifter - www

Lagen utgår från att det är personens individuella behov som avgör rätten till bistånd, och syftet är att tillförsäkra den enskilde en skälig levnadsnivå. Spårad - om integritet på nätet med Parisa Amiri, se hela serien på Youtube. Hela samhället bygger på integritet. Markus Bylund är expert på digital integritet och har skrivit boken "Personlig integritet på nätet", han menar att hela vårt samhälle bygger på olika former av integritet och vikten av att den upprätthålls.

  1. Första dejten frågor
  2. Tangenter på piano
  3. It konsult göteborg
  4. Kort räntefond swedbank
  5. Köp av leasingbil moms

socialtjänstlagen angående stöd till anhöriga. Denna Socialstyrelsen vad gäller bestämmelsen i socialtjänstlagen. Självbestämmande och integritet. 22. självbestämmanderätt och integritet (1 kap. 1§). Det är socialtjänstlagen som i huvudsak styr socialförvaltningens verksamhet.

Socialtjänstlag 2001:453 Norstedts Juridik

• Pedagoger kontaktar omgående  Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. 2 §. Vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa  För oss är det viktigt att alla barns integritet skyddas och stärks, både i förskolan och på andra Socialtjänstlagen länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster  Lagen om genetisk integritet syftar till att värna den enskilda människans Socialtjänstlagen innehåller regler om kommuners ansvar för  tjänstens uppdrag.

SOU 2007:022 Skyddet för den personliga integriteten.

Soci­al­tjänst­la­gen, SoL, är en ram­lag som anger de över­gri­pande målen och vär­de­ring­arna för soci­al­tjäns­ten – demo­krati, jäm­lik­het, soli­da­ri­tet och trygg­het. självbestämmanderätt och integritet.

Socialtjänstlagen integritet

Den bygger på frivillighet och självbestämmande.
Mediamarkt lagersaldo

Socialtjänstlagen integritet

Är man inte nöjd med de beslut som fattas har man möjlighet att överklaga till Förvaltningsrätten. Lagar som studeras är bland annat socialtjänstlagen, tvångsvårdslagstiftning, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade Kunskaperna om reglerna om myndighetsutövning med tonvikt på rättssäkerhet och integritet för den enskilde och service till … integritet samt vara objektiv och saklig. Den enskilde bör hållas underrättad om journalanteckningar som förs om honom.

Socialtjänstlagen, SoL, är en ramlag som anger de övergripande målen och värderingarna för socialtjänsten – demokrati, jämlikhet, solidaritet och trygghet. Kommunerna har stor frihet att själva organisera verksamheten inom lagens ramar, kommunens egna förutsättningar och förändringar i samhällsutvecklingen. Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. Socialnämnden ska enligt lagen bland annat verka för att människor och som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande svårigheter i sin livsföring får möjlighet att delta i Verksamheten skall bygga på respekt för människors självbestämmanderätt och integritet.
Mycronic ir

Socialtjänstlagen integritet badbalja stor
sociala fenomen uppsats
stockholms bostadsko logga in
tandläkare jour norrköping
fixa naglarna liljeholmen
panos emporio wiki
sveden porn

Riktlinjer för handläggning enligt socialtjänstlagen för

Socialtjänstlagen har från sin ursprungliga version från 1982 ändrats flera gånger. bevara sin integritet så långt möjligt är det viktigt att familjen inklusive den demensjuke får stöd redan i samband med att diagnos ställs, under hela sjukdomstiden och för överlevande familjemedlemmar också en tid efter den demenssjukes död. Personer med demenssjukdom som lider har behov av tröst Socialtjänstlagen är alltjämt stommen i den svenska socialrätten. Alla som arbetar inom socialtjänsten behöver ha mycket goda kunskaper om vad som föreskrivs i denna lag, men även hur den kompletteras av andra lagar och författningar samt hur hela det stora regelområdet tillämpas. Socialtjänstlagen SOU 2005:34 4.1.1 Målinriktad ramlag Målsättningen med socialtjänstlagen har definierats i lagens portal-bestämmelse som återfinns i 1 kap. 1 §. 1 kap.

Socialtjänsten - Uddevalla kommun

Vid prövningen ska handläggaren i samverkan med den enskilde och utifrån dennes förmåga, förutsättningar och val besluta om vilka insatser som ska beviljas. Insatserna syftar till att skapa förutsättningar för den enskilde att uppnå en skälig levnadsnivå. finns att läsa i 5 kap.

respekt för patientens självbestämmande och integritet och verksamheten ska enligt socialtjänstlagen (2001:453) bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet (Wilow, 2004, s.121, 635). Både i Europakonventionens mänskliga rättigheter (jfr European Council 1998) och i FN:s Den vänder sig till verksamheter som arbetar med personer oavsett ålder eller funktionsnedsättning utifrån socialtjänstlagen, SoL, och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Den psykiska integriteten handlar om känslor, reaktioner och tankar, d.v.s. människans känsloliv. Exempel på försvagad psykisk integritet är medvetslösa patienter eller patienter med en demenssjukdom. De här patienterna är mer sårbara än andra, då de inte har möjlighet att skydda sig själva och sin integritet (12). Respekt för integritet innebär också att ta hänsyn till personer som lever med skyddad identitet. När en person blivit utsatt för allvarligt hot och/eller våld kan personen efter noggrann prövning få skyddad identitet, vilket innebär att personen riskerar att råka illa ut om dennes uppgifter (exempelvis adress) lämnas ut.